021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

فیلم آموزشی ساختار اتم، مدرس و طراح آزمون قلمچی


در این فیلم آموزشی، استاد اسماعیل پور مبحث ساختار اتم را تدریس میکند. این فیلم آموزشی در استودیوی قلم‌چی برای دانش‌آموزان کنکوری ضبط شده است. در این ویدئوی یک ساعته مباحث مربوط به ساختار اتم که شامل عدد اتمی، عددجرمی، ایزوتوپ، جرم اتمی، جرم مولی، مدل کوانتومی، آرایش الکترونی، جدول دوره‌ای عنصرها و … می‌باشد، توسط طراح آزمون‌های قلم‌چی تدریس می‌شود.

این فیلم آموزشی به صورت جمع‌بندی مبحث ساختار اتم تهیه شده و در آن از تست‌های کنکور سراسری و آزمون‌های قلم‌چی استفاده شده است.

بخش‌هایی از ویدئو :

ایزوتوپ‌ها خواص شیمیایی یکسانی دارند، این در حالی است كه همین ایزوتوپ‌ها در خواص فیزیكی وابسته به جرم، مانند چگالی با یكدیگر تفاوت دارند.

اتم ها بسیار ریزند به طوری كه نمی‌توان آنها را به طور مستقیم مشاهده و جرم آنها را اندازه گیری کرد؛ به همین دلیل دانشمندان مقیاس جرم نسبی را برای تعیین جرم اتم ها به كار می برند.

اتم ها به طور باور نكردنی ریز هستند به طوری که نمی توان با هیچ دستگاهی و شمارش تك تك آنها، شمار آنها را به دست آورد؛ اما دریافتید که از روی جرم مواد می توان شمار ذره های سازنده را شمارش كرد.

شیمی‌دان‌ها به فرایندی كه در آن یك مادۀ شیمیایی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می‌دارد، نشر می‌گویند.

نیلز بور با مطالعه‌ی طیف نشری خطی گاز هیدروژن و با کمک طول موج خط‌های مشاهده شده در ناحیه‌ی مرئی این عنصر، توانست مدلی برای اتم هیدروژن ارائه كند.

مطابق قاعدۀ آفبا، هنگام افزودن الکترون به زیرلایه‌ها، نخست زیرلایه‌های نزدیکتر به هسته پر می‌شود که دارای انرژی كمتری است و سپس زیر لایه های بالاتر پر خواهد شد.

داده های طیف سنجی نشان می دهد كه آرایش الكترونی برخی اتم‌ها از قاعدۀ آفبا پیروی نمی‌كند.

اهمیت آرایش الکترونی فشرده به دلیل نمایش آرایش الكترون‌ها در بیرونی ترین لایه به نام لایۀ ظرفیت اتم است. لایۀ ظرفیت یک اتم، لایه ای است که الکترون‌های آن، رفتار شیمیایی اتم را تعیین می‌کند. به الکترون‌های این لایه، الکترون‌های ظرفیت اتم می‌گویند.

برای دیدن همه‌ی فیلم های آموزشی استاد اسماعیل پور بر روی عبارت استاد شیمی کنکور کلیک کنید.


نظرات