021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  جزوه پوشاک، نیازی پایان ناپذیر، طراح آزمون‌های قلمچی

دانش آموزان عزیز؛ اگر در دانلود فایل جزوه مشکلی داشتید، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود جزوه های آموزشی استاد اسماعیل پور

 

جزوه نکته و تست پوشاک، نیازی پایان ناپذیر برای دانش آموزان کنکوری دبیرستان یارا تهیه شده است. محتوای این جزوه در دو جلسه نکته و تست توسط طراح و مدرس قلم‌چی، استاد اسماعیل پور، تدریس شد.

پلیمری شدن واکنشی است که در آن مولكول های كوچك در شرایط مناسب به یكدیگر متصل می شوند و مولكول هایی با زنجیرهای بلند و جرم مولی زیاد تولید می‌كنند. برای نمونه هرگاه گاز اتن را در فشار بالا گرما دهیم، جامد سفید رنگی به دست می آید.

یافته‌های تجربی نشان داد که اتن در شرایط گوناگون، با انجام واکنش پلیمری شدن فراورده‌هایی با ساختار متفاوت پدید می آورد. نوعی پلی اتن، چگالی کمتری داشته و شفاف است، از این رو به پلی اتن سبک معروف است در حالی که پلی اتن سنگین، چگالی بیشتری داشته و کدر است.

در الكل‌ها دو نوع نیروی بین مولكولی هیدروژنی و وان دروالسی وجود دارد. به طوری كه در الكل‌های كوچك و تا پنج كربن، بخش قطبی بر ناقطبی غلبه دارد و الكل در آب محلول است.

به دیگر سخن، نیروی بین مولكولی غالب در الكل ها تا پنج كربن از نوع هیدروژنی بوده و به همین دلیل به خوبی در آب حل می شوند. اما با افزایش شمار اتم های كربن، بخش ناقطبی مولكول بزرگ تر شده و میزان قطبیت مولكول كاهش می یابد. این روند سبب می شود كه الكل های بزرگ تر در آب حل نشوند بلكه در چربی حل شوند. از این رو ویژگی چربی دوستی الكل ها با افزایش شمار اتم های كربن، افزایش می یابد. به بیان دیگر، هرچه شمار اتم های کربن الکل ها بیشتر شود، ویژگی آب گریزی آنها افزایش می یابد.

یکی از ویژگی های مهم و کاربردی کربوکسیلیک اسیدها و الکل ها، واکنش میان آنهاست. این مواد در شرایط مناسب واکنش می دهند و با از دست دادن آب، به استر تبدیل می شوند.


نظرات