جزوه قدر هدایای زمینی را بدانیم (2) کلاس‌های کنکور

بخش دوم جزوه قدر هدایای زمینی را بدانیم که برای دانش آموزان کنکوری دبیرستان یارا تهیه شده است.

آلکان‌ها به دلیل ناقطبی بودن در آب نامحلول‌اند ولی در حلال‌های ناقطبی به خوبی حل می‌شوند. این ویژگی سبب می‌شود تا بتوان از آنها برای حفاظت از فلزها استفاده کرد. به طوری که قرار دادن فلزها در آلکان‌های مایع یا اندود کردن سطح فلزها و وسایل فلزی با آنها، مانع از رسیدن آب به سطح فلز می شود و از خوردگی فلز جلوگیری می کند.

ویژگی مهم و برجستۀ آلکان ها این است که در ساختار آنها هر اتم کربن با چهار پیوند اشتراکی به چهار اتم دیگر متصل بوده و به اصطلاح سیرشده هستند. از این رو آلکان ها تمایل چندانی به انجام واکنش های شیمیایی ندارند.

واکنش پذیری زیاد آلکن‌ها به این دلیل است که در ساختار آنها دو اتم کربن به سه اتم دیگر متصل بوده و از این رو «سیر نشده» هستند؛ این درحالی است که اتم کربن تمایل دارد تا از حداکثر امکان خود برای تشکیل پیوندهای یگانه استفاده کند و چهار پیوند یگانه تشکیل دهد.

گاز اتن سنگ بنای صنایع پتروشیمی است؛ زیرا در این صنایع با استفاده از اتن حجم انبوهی از مواد گوناگون تولید می‌شود.

پلیمری شدن دستۀ دیگری از واکنش آلکن‌هاست که با استفاده از آن می‌توان انواع لاستیک‌ها، پلاستیک‌ها، الیاف و پلیمرهای سودمند را تهیه کرد.

به هیدروکربن‌های سیر نشده با یک پیوند سه گانۀ کربن – کربن، آلکین گفته می‌شود.

ترکیب های آلی بسیاری شناخته شده است که در آنها اتم‌های کربن طوری به یکدیگر متصل شده‌اند که ساختاری حلقوی به وجود آورده‌اند.

در سیکلو آلکان‌ها هر اتم کربن با چهار پیوند اشتراکی یگانه به چهار اتم دیگر متصل شده و جزو ترکیبات سیر شده محسوب می‌شود.

بنزن، هیدروکربنی سیرنشده با فرمول ساختاری زیر، سرگروه خانوادۀ مهمی از هیدروکربن‌ها به نام ترکیبات آروماتیک است.


نظرات