021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  جزوه شیمی یازدهم – صفحه‌ی ۱۴ تا ۲۲ – تدریس در قلمچی

جزوه شیمی یازدهم ، صفحات ۱۴ تا ۲۲ کتاب درسی که در مورد فلزات واسطه، واکنش پذیری و استخراج آهن توضیح می‌دهد. این جزوه، فایل pdf ویدئو تدریس استاد ساسان اسماعیل پور در قلمچی است. تست‌های مرتبط با این مباحث از آزمون‌های قلمچی در آن قرار گرفته است.

 

جزوه‌ی شیمی یازدهم ، صفحات 14 تا 22 کتاب درسی که در مورد فلزات واسطه، واکنش پذیری و استخراج آهن توضیح می‌دهد. این جزوه، فایل pdf ویدئو تدریس استاد ساسان اسماعیل پور در قلمچی است. تست‌های مرتبط با این مباحث از آزمون‌های قلمچی در آن قرار گرفته است.


نظرات