021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  جزوه شیمی دوازدهم، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، مبحث پاک کننده‌ها

این جزوه، فایل pdf ویدئو تدریس مولکول‌ها در خدمت تندرستی، مبحث پاک کننده‌ها است. در این جزوه در ابتدا مواد قطبی و ناقطبی یادآوری می‌شود و پس از آن در مورد شوینده‌ها توضیح داده می‌شود.

پاک کننده‌های صابونی، غیرصابونی و خورنده توضیح داده می‌شود و تستهای مرتبط کنکور سراسری و آزمونهای قلمچی حل می‌شود.

 


نظرات