021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  جزوه شیمی دهم – صفحه ۱۹ تا ۴۰ – تدریس در قلمچی

کیهان زادگاه الفبای هستی

این جزوه مربوط به فصل کیهان زادگاه الفبای هستی از شیمی دهم است. صفحات ۱۹ تا ۴۰ کتاب درسی که به مدل کوانتومی و آرایش الکترونی می‌ پردازد.

به برخی از نکات این جزوه اشاره می‌کنیم:

  • شیمی‌دان‌ها به فرایندی كه در آن یك مادۀ شیمیایی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می دارد، نشر می‌گویند.
  • مدل بور با موفقیت توانست طیف نشری خطی هیدروژن را توجیه كند اما توانایی توجیه طیف نشری خطی دیگر عنصرها را نداشت.
  • دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشری خطی دیگر عنصرها و نیز چگونگی نشر نور از اتم ها، ساختاری لایه ای برای اتم (مدل کوانتومی اتم) ارائه کردند.
  • مطابق قاعده آفبا، هنگام افزودن الکترون به زیرلایه‌ها، نخست زیرلایه‌های نزدیکتر به هسته پر می‌شود که دارای انرژی كمتری است و سپس زیر لایه های بالاتر پر خواهد شد.
  • ترتیب پر شدن زیرلایه های الکترونی در اتم بر طبق قاعدۀ آفبا:

ترتیب پر شدن زیرلایه های الکترونی در اتم بر طبق قاعدۀ آفبا

  • لایۀ ظرفیت یک اتم، لایه ای است که الکترون‌های آن، رفتار شیمیایی اتم را تعیین می‌کند. به الکترون‌های این لایه، الکترون‌های ظرفیت اتم می‌گویند.
  • لوویس برای توضیح و پیش بینی رفتار اتم‌ها، آرایشی به نام الكترون – نقطه‌ای ارائه کرد كه در آن الكترون‌های ظرفیت هر اتم، پیرامون نماد شیمیایی آن با نقطه نمایش داده می‌شود.

به چند مورد از تست‌های جزوه اشاره می‌کنیم:

تست شیمی

تست شیمی

تست شیمی


نظرات