021-28424131 orbitaledu.com@gmail.com

  جزوه در پی غذای سالم، همراه با بهترین تست‌های کنکور

دانش آموزان عزیز؛ اگر در دانلود فایل جزوه مشکلی داشتید، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود جزوه های آموزشی استاد اسماعیل پور

 

این جزوه برای دانش آموزان کنکوری ذبیرستان یارا تهیه شده است.

هر چه دمای ماده بالاتر باشد، میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره‌های سازندة آن بیشتر است. به دیگر سخن دمای یك ماده، معیاری برای توصیف میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره‌های سازندة آن است.

مجموع انرژی جنبشی ذره‌های سازنده‌ی هر ماده را می‌توان هم ارز با انرژی گرمایی آن ماده دانست.

ظرفیت گرمایی : مقدار گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای یک جسم به اندازه‌ی یک درجه‌ی سلسیوس

ظرفیت گرمایی ویژه : مقدار گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای یک گرم از یک ماده به اندازه‌ی یک درجه‌ی سلسیوس

ظرفیت گرمایی مولی : مقدار گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای یک مول از یک ماده به اندازه‌ی یک درجه‌ی سلسیوس

واکنش‌های گرماگیر: در این فرآیندها، انرژی سامانه با جذب گرما از محیط افزایش می‌یابد. هرچه سطح انرژی واکنش دهنده‌ها کمتر و سطح انرژی فرآورده‌ها بیشتر باشد، مقدار گرمای جذب شده بیشتر خواهد بود.

واکنش‌های گرماده: در این فرآیندها، سامانه بخشی از انرژی خود را به شکل گرما به محیط می‌دهد. هرچه سطح انرژی واکنش دهنده‌ها بیشتر و سطح انرژی فرآورده‌ها کمتر باشد، مقدار گرمای آزاد شده بیشتر خواهد بود.

هر نمونه ماده شامل مجموعه ای از شمار بسیار زیادی ذره های سازنده است. این ذره ها افزون بر جنبش های نامنظم، با یکدیگر برهم کنش نیز دارند. در واقع، ذره های سازنده یک نمونه ماده افزون بر انرژی جنبشی، دارای انرژی پتانسیل نیز هستند.

می دانید که یک نمونه ماده با مقدار آن در دما و فشار معین توصیف می‌شود، به طوری که ۲۰۰ گرم آب در دما و فشار اتاق را می توان یک نمونه ماده دانست. اینک ظرفی را در نظر بگیرید که محتوی این نمونه ماده باشد، چنین مجموعه ای یک سامانه به شمار می رود.

شیمی‌دان‌ها انرژی کل چنین سامانه ای را هم ارز با محتوای انرژی یا آنتالپی آن می‌دانند. با این توصیف هر سامانه در دما و فشار ثابت، آنتالپی معینی دارد.

بدیهی است که با انجام واکنش شیمیایی گرماگیر در یک سامانه، مواد با محتوای انرژی (آنتالپی) کمتر به موادی با انرژی (آنتالپی) بیشتر تبدیل می‌شوند.

 


نظرات